Algemene voorwaarden

Van Amaque, gevestigd te Wouw, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 64995585, aldaar gedeponeerd d.d. 7 januari 2015.

Artikel 1: Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt Amaque, gevestigd te Wouw aan de Plantagebaan 56, aangeduid als Amaque en haar contractpartner als afnemer.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Amaque.
3. Naast deze voorwaarden kan Amaque aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
4. Een afnemer, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Amaque heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of per e-mail op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Amaque zijn geen offerte.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door Amaque op haalbaarheid is beoordeeld. Amaque heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4: Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, folders of webpublicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2. Alle door of in opdracht van Amaque gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Amaque en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Amaque te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Amaque van € 475,00 per dag, voor ieder dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

Artikel 5: Prijzen

1. De zaken van Amaque worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Amaque. De diensten van Amaque worden verricht tegen de prijs die Amaque na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 6: Verzending/aflevering

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Amaque de wijze van verzending. In geval Amaque de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Amaque. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Amaque op te geven opslagplaats, heeft Amaque het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Amaque toekomende rechten.

Artikel 7: Leveringstermijn

1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Amaque.
2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Amaque na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Amaque een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Amaque. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Amaque of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8: Zichtzendingen

1. De door Amaque afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Amaque aan te geven doeleinden, wanneer Amaque dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Amaque op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Amaque deze zaken aan de afnemer afleverde.

Artikel 9: Betaling

1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3. Indien de afnemer de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Amaque verschuldigd van 1½% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Amaque tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Amaque te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 114 per factuur.
5. Niet tijdige betaling geeft Amaque het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
6. Amaque is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Amaque te verrichten prestaties, een en ander op een door Amaque aan te geven wijze.
7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
8. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Amaque garandeert niet het tijdig aanbieden van wissels.
10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
11. Amaque staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Amaque uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere regelingen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekort schieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Amaque de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Amaque de zaken aan Amaque ter beschikking te stellen, en verleen reeds nu onherroepelijk machtiging aan Amaque of aan de door Amaque aan de wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
4. Amaque verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Amaque ten behoeve van andere aanspraken die Amaque op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Amaque zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 475,00 voor iedere dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
5. Zaken of onderdelen daarvan die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Amaque tot volledige voldoening van al hetgeen Amaque van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaats gevonden.

Artikel 11: Reclames

1. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Amaque op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Amaque deze zaken aan de afnemer afleverde.
3. Indien een reclame door Amaque gegrond wordt bevonden, heeft Amaque het recht te harer keuze:
a. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
b. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Amaque worden afgegeven;
c. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4. De afnemer dient in een voorkomend geval Amaque onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Amaque aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Amaque op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in staat waarin Amaque deze zaken aan de afnemer afleverde.
6. Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 12: Garantie

1. Amaque staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt zes maanden garantie verleend tenzij anders is overeengekomen.
3. Indien de afnemer aan Amaque een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaken niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Amaque. De afnemer zal alsdan Amaque vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Amaque verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Amaque zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
5. Op samengevoegde producten en onderdelen, nog op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft Amaque garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Amaque op te geven adres.
7. Voor zaken met een door andere dan Amaque bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarde, het in deze voorwaarde gestelde.
8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a. indien de afnemer de zaak heeft verwaarloosd;
b. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Amaque zijn verricht;
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
d. indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
e. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
f. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 13: Handelsmerk

1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Amaque of haar toeleveranciers afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 14: Aansprakelijkheidsbeperking

1. Amaque, noch derden die zij betrekt ten behoeven van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2. Onverminderd het vorenstaande is Amaque in ieder geval nimmer aansprakelijk:
a. wegens niet, of niet tijdige levering;
b. voor gegevens in folders, catalogi, reclame materiaal, offertes e.d.;
c. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
d. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
e. voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Amaque´s bedrijfsruimte bevinden;
f. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
g. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
h. voor schade veroorzaakt door geleverde software;
i. voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
j. voor schade veroorzaakt door het gebruikt van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
3. Indien Amaque in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Amaque slecht aansprakelijkheid voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Amaque nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
5. De afnemer zal Amaque vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Amaque.
6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Amaque of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Niet-toerekenbare tekortkomingen

1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Amaque niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Amaque niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Amaque als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).
2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transport onmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Amaque alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Amaque redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
3. Amaque heeft in geval van overmacht het recht haar verplichting op te schorten. Amaque is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijke blijft. In geen geval is Amaque gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Amaque behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
4. Amaque heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 16: Ontbinding

1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Amaque niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel ervan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Amaque te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Amaque het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Amaque is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Amaque schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemers nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Amaque verrichte prestaties, en heeft Amaque onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 17: Consumentenkoop

1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. 4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); Art. 7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art. 9 leden 7 en 8; art. 14 lid 2 sub g; art. 16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van Amaque tot ontbinding betreft); art. 18 lid 2 (word aangevuld met: “De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat Amaque zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.”).

Artikel 18: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Amaque en de afnemer, tenzij Amaque er de voorkeur aangeeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.